2012年6月15日 星期五

學習中文900 句會話目錄


學習中文900 句會話目錄
请你用滑鼠选下列任何一课开始听学习


01招呼用語001-015
02 Expression In Class 教室用語016-030
03 Identifying Objects 辨別物品031-045
04 About Belongings 關於所有物046-060
05 Identifying People 辨別身份 061-075
06 About Introduction 關於介紹 076-090
07 Year, Month And Day 年、月、日 091-105
08 Talking About Objects 談論事物 106-120
09 Talking About Time 述時間 121-135
10 About Dates 關於日期 136-150
11 About Visits 關於拜訪 151-165
12 About Language 關於語言 166-180
13 Talking About Activities 談論活動 181-195
14 About Age 關於年齡 196-210
15 Talking About Daily Activities 談論日常生活 211-225
16 Talking About Yesterday 談論昨天的事 226-240
17 Talking With Friends 與朋友聊天 241-255
18 Talking About The Past 談論過去 256-270
19 Asking About The Address 詢問地址 271-285
20 Asking Questions 提問 286-300
21 Measuring And Comparing 形容物品、度量、比較 301-315
22 Asking For Help 尋求幫助 316-330
23 Asking Directions 打聽情況和問路 331-345
24 About Marriage 關於婚姻 346-360
25 Talking About Neighbors And Friends 談論鄰居和朋友 361-375
26 Planning The Future 計畫將來 376-390
27 Talking About The Weather 談論天氣 391-405
28 About Sickness 關於生病 406-420
29 Talking About Habits 談論日常生活習慣 421-435
30 Asking For Other's Opinions 詢問別人的意見。436-450
31 Making Plans 訂計畫 451-465
32 About Decisions 關於決定 466-480
33 Traveling 旅遊 481-495
34 About Shopping 關於購物 496-510
35 In The Restaurant 餐館進餐 511-525
36 About Evening Entertainment 關於夜生活 526-540
37 Appointments 約會 541-555
38 Seeing A Doctor 看醫生 556-570
39 Making A Phone call 打電話 571-585
40 About Mail 關於郵政 586-600
41 Talking About Feelings 論述感受 601-615
42 Looking For A House 尋找住房 616-630
43 Talking About Dressing 談論衣著 631-645
44 Expressing Different Opinions 表達不同的觀點 646-660
45 About Things In The future 考慮將來可能從事的活動 661-675
46 Things That Might Have Happened 可能發生的事 676-690
47 Talking About Likes And Dislikes 詢問喜歡和不喜歡的事 691-705
48 Putting Forward Your Own Opinions 提出自己的想法 706-720
49 Asking For Help 請別人幫忙 721-735
50 Getting Ready For A Journey 準備旅行 736-750
51 Countries And Nationalities 國家和國籍 751-765
52 Geography And Land Features 地理和地貌 766-780
53 School And Education 學校和教育 781-795
54 About Jobs 關於工作 796-810
55 Farms And Factories 農場和工廠 811-825
56 About Hobbies 關於愛好 826-840
57 Recreational Activities 休閒活動 841-855
58 About Newspapers And Magazines 關於報紙雜誌 856-870
59 Radio And TV 收音機和電視機 871-885
60 About Music And Literature 關於音樂和文學 886-900

go back to http://chinese-thai-900.blogspot.com

2012年6月9日 星期六

60 About Music And Literature 關於音樂和文學 guān yú yīn yuè hé wén xué


886. What's your favorite music?
你最喜歡什麼音樂?
nǐ zuì xǐ huān shé me yīn yuè ?

887. Do you often go to a concert?
你經常去聽音樂會嗎?
nǐ jīng cháng qù tīng yīn yuè huì mā ?

888. I hate Jazz. It's too noisy.
我討厭爵士,太吵了。
wǒ tǎo yàn jué shì ,tài chǎo le 。

889. Do you like pop music?
你喜歡流行音樂嗎?
ní xǐ huān liú xíng yīn yuè mā ?

890. I have never heard the piece before, who wrote it?
我從沒聽過這首曲子,誰寫的?
wǒ cóng méi tīng guò zhè shǒu qǔ zi ,shéi xiě de ?

891. What do you think of their skill?
你覺得他們演奏技術如何?
nǐ jué de tā men yǎn zòu jì shù rú hé ?

892. I find classical concerts more to my liking than rock concerts.
我覺得古典音樂會比搖滾音樂會更適合我。
wǒ jué de gú diǎn yīn yuè huì bǐ yáo gǔn yīn yuè huì gèng shì hé wǒ 。

893. I've never read a more stirring story.
我從來沒讀過比這更令人激動的故事。
wǒ cóng lái méi dú guò bǐ zhè gèng lìng rén jī dòng de gù shì 。

894. He has a passion for music.
他很熱衷於音樂。
tā hěn rè zhōng yú yīn yuè 。

895. I am most attracted by Dickens.
狄更斯的作品更吸引我。
dí gèng sī de zuò pǐn gèng xī yǐn wǒ 。

896. I never grow tired of novels though I read them everyday.
我每天看小說,但從沒厭煩過。
wó měi tiān kàn xiǎo shuō ,dàn cóng méi yàn fán guò 。

897. On Sundays I often spend some time reading in the library.
星期天我經常在圖書館裡看些書。
xīng qí tiān wǒ jīng cháng zài tú shū guǎn lǐ kàn xiē shū 。

898. What do think about this poem?
你覺得這首詩如合?
nǐ jué de zhè shǒu shī rú hé ?

899. I like Shakespeare better than Milton.
與米爾頓比起來,我更喜歡莎士比亞。
yǔ mí ěr dùn bí qǐ lái ,wǒ gèng xǐ huān shā shì bí yǎ 。

900. How much do you know about the works of George Eliot?
喬治‧艾略特的作品你知道多少?
qiáo zhì 。ài lüè tè de zuò pǐn nǐ zhī dào duō shǎo ?

59 Radio And TV 收音機和電視機 shōu yīn jī hé diàn shì jī

ie center20121228第59課收音機和電視機
  59 Radio And TV 收音機和電視機    shōu yīn jī hé diàn shì jī   วิทยุและโทรทัศน์

871. What channel are you watching now?
        現在你在看哪個新聞頻道?    xiàn zài nǐ zài kàn nà ge xīn wén pín dào
         ตอนนี้เธอดูข่าวช่องไหน

872. There's TV coverage of the NBA tournament.
       有個NBA聯賽的電視報導。        yǒu ge NBAlián sài de diàn shì bào dǎo
        มีทีวีเชื่อมต่อการแข่งขัน NBA

873. Do you have a TV guide?
        你有電視節目表嗎?          ní yǒu diàn shì jié mù biǎo mā
        เธอมีคู่มือรายการทีวีไหม

874. You'll be on air in two minutes.
        兩分鐘以後你會上電視。       liǎng fēn zhōng yǐ hòu nǐ huì shàng diàn shì
        หลังจาก สองนาที หล่อนจะออกทีวี   (ออกอาการทางทีวี)

875. Channel 5 is off the air now.
       第五頻道已經停止播放。           dì wǔ pín dào yǐ jīng tíng zhǐ bō fàng
        ออกอากาศช่องที่  5

876. Turn up your radio please.
        請你把收音機開大聲一點兒。
        qíng nǐ bǎ shōu yīn jī kāi dà shēng yì diǎn ér
        เธอช่วยลดเสียงวิทยุลงหน่อย

877. We can't get good pictures on our TV set.
        我們的電視機影像有問題。   wǒ mén de diàn shì jī yǐng xiàng yǒu wèn tí
        ภาพโทรทัศน์ของพวกเรามีปัญญา

878. Can this radio receive short-wave?
        這個收音機能收短波嗎?        zhèi ge shōu yīn jī néng shōu duǎn bō mā
         วิทยุเครื่องนี้สามารถรับเอฟเอ็มได้ไหม879. If you install an outside antenna, you will have better reception.
        如果你裝了室外天線,你的電視收訊效果會好些。
        rú guǒ nǐ zhuāng le shì wài tiān xiàn nǐ de diàn shì shōu xùn xiào guǒ
        huì hǎo xiē
        ถ้าเธอติดตั้งเสาอากาศไว้กลางแจ้ง    โทรทัศน์ของเธอก็จะรับสัญญาณได้ดี

880. Turn down the radio please.
        請降低音量。               qǐng jiàng dī yīn liàng
        ช่วยลดเสียงวิทยุหน่อย

881. We'll have a soap opera series on TV this week.
        這週末我們會在電視上看到一系列連續劇。
        zhè zhōu mò wǒ mén huì zài diàn shì shàng kàn dào yí xì liè lián xù jù
        สุดสัปดาห์นี้ พวกเราจะดูละครซีรี่ในทีวี

882. Please turn in next time.
        請下次收聽。                     qǐng xià cì shōu tīng
        กรุณารับฟังครั้งต่อไป

883. We're broadcasting from London.
         我們從倫敦播放。           wǒ mén cóng lún dūn bō fàng
          พวกเราออกอากาศจากลอนดอน

884. You can see our program at short wave 37.5 MH.
        你可在短波37.5赫茲上看我們的節目。
        ní kě zài duǎn bō sān shí qī diǎn wǔ hè zī shàng kàn wǒ mén de jié mù
        เธอดูรายการของพวกเราได้ที่เอฟเอ็ม  37.5 MH

885. There's too much noise.
        太多噪音了。                    tài duō zào yīn le
        เสียงดังมาก

58 About Newspapers And Magazines 關於報紙雜誌 guān yú bào zhǐ zá zhì

ie center20121228第58課關於報紙雜誌
  58 About Newspapers And Magazines
       關於報紙雜誌          guān yú bào zhǐ zá zhì
       หนังสือพิมพ์และนิตยาสาร

856. I buy to a lot of magazine last year.
       去年我買了許多期刊。         qù nián wó mǎi le xǔ duō qí kān
        ปีที่แล้วเธอซื้อวารสารไปเยอะมาก

857. Tom reads newspapers in the afternoon.
        湯姆下午讀報。                     tāng mǔ xià wǔ dú bào
         ตอนบ่ายทอมอ่านหนังสือพิมพ์

858. What kind of newspapers do you read?
        你讀什麼樣的報紙?             nǐ dú shé me yàng de bào zhǐ
         เธออ่านหนังสือพิมพ์แบบไหน

859. Newspapers and magazines keep me updated on current affairs.
報紙和期刊讓我瞭解時事。
bào zhǐ hé qí kān ràng wǒ liáo jiě shí shì
หนังสือพิมพ์และนิตยาสารทำให้ฉันได้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

860. What column do you like the best?
        你最喜歡哪個專欄?           nǐ zuì xǐ huān nà ge zhuān lán
         เธอชอบคอลัมน์ไหน

861. Which do you like better, the news or the editorial?
        新聞和評論你最喜歡看哪個?
        xīn wén píng lùn nǐ zuì xǐ huān kàn nà ge
        ข่าวและหัวข้อวิจารณ์เธอชอบอ่านอะไรมากกว่ากัน

862. Do you read advertisements too?
        你也看廣告嗎?                   ní yě kàn guǎng gào mā
         ฉันก็ดูโฆษณาหรือ

863. I recommend to you Time and Newsweek. They are excellent.
       我向你推薦時代和新聞週刊,它們很棒。
      wǒ xiàng nǐ tuī jiàn shí dài hé xīn wén zhōu kān tā men hěn bàng
       ฉันแนะนำเธออ่านเหตุการณ์ปัจจุบันและวารสารประจำสัปดาห์ ดีมากๆๆเลย

864. Fashion is a very popular magazine in America.
        時尚是美國很流行的雜誌。
        shí shàng shì měi guó hěn liú xíng de zá zhì
        แฟชั่นนิตยาสารที่เป็นที่นิยมมากอยู่ในอเมริการ

865. What's the circulation of this magazine?
         這雜誌發行量怎麼樣?    zhè zá zhì fā xíng liàng zěn me yàng
         นิตยาสารนี้ตีพิมพ์เป็นอย่างไรบ้าง

866. Why don't you put an advertisement in the paper to sell that old car?
        為什麼不在報上登廣告賣舊車呢?
         wèi shé me bú zài bào shàng dēng guǎng gào mài jiù chē ne
         ทำไมไม่ประกาศขายรถเก่าบนโฆษณาหล่ะ

867. I once took a part-time job delivering the Evening Post.
        我曾幹過送晚報的兼職。
         wǒ céng gàn guò sòng wǎn bào de jiān zhí
         ฉันเคยทำพาร์ท ไทม์ส่งหนังสือพิมพ์ตอนเย็น

868. Have you read the article about the rescue of the hostage?
       你看了關於營救人質的文章了嗎?
       nǐ kàn le guān yú yíng jiù rén zhí de wén zhāng le mā
       เธออ่านบทวามกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวประการแล้วหรือยัง

869. There was much news in the morning paper today.
        今天的日報上有許多新聞。
        jīn tiān de rì bào shàng yǒu xǔ duō xīn wén
        มีข่าวมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ของวันนี้

870. My friend Tom is a reporter for the New York Times.
        我朋友湯姆是《紐約時報》的記者。
        wǒ péng yǒu tāng mǔ shì < niǔ yuē shí bào  >de jì zhě
        เพื่อนของฉันทอมเป็นผู้ประกาศข่าว ( นิวยอร์กไทม์ )

57 Recreational Activities 休閒活動 xiū xián huó dòng

ie center20121226第57課休閒活動57 Recreational Activities    休閒活動     xiū xián huó dòng

841. What's your favorite sport?
你最喜歡什麼活動?         nǐ zuì xǐ huān shé me huó dòng
เธอชอบกีฬาอะไร

842. I like football.
我最喜歡足球。                wǒ zuì xǐ huān zú qiú
ฉันชอบฟุตบอล

843. What position do you play?
你踢什麼位置?               nǐ tī shé me wèi zhì
เธอเล่นตำแหน่งอะไร  (เตะฟุตบอลอยู่ตำแหน่งไหน)

844. I'm a catcher.
我是個補手(壘球運動中)。
wǒ shì ge bú shǒu lěi qiú yùn dòng zhōng
ฉันเป็นมือรับ  (ในกีฬาเบสบอล)

845. Our team beat their team yesterday.
昨天,我們隊打敗了他們隊。
zuó tiān wǒ mén duì dǎ bài tā men duì
เมื่อวานทีมของพวกเราชนะทีมของพวกเขา

846. We are sure to beat them.
我們一定會打敗他們。
wǒ mén yí dìng huì dǎ bài tā men
พวกเราต้องเอาชนะพวกเขาได้แน่นอน

847. How many years have you been playing ping pong?
你打乒乓球多少年了?     ní dǎ pīng pāng qiú duō shào nián le
เธอเล่นปิงปองกี่ปีแล้ว

848. My favorite winter sport is skiing.
我最喜歡的冬季運動是滑雪。
wǒ zuì xǐ huān de dōng jì yùn dòng shì huá xuě
กีฬาหน้าหนาวที่ฉันชื่นชอบคือ เล่นสกี

849. The basketball race is exciting.
那次籃球冠軍賽真刺激。         nà cì lán qiú guàn jūn sài zhēn cì jī
การแข่งขันบาสเกสบอลชิงแชมป์ครั้งนั้นน่าตื่นเต้นมาก

850. I was on the track team 10 years ago.
十年前,我在田徑隊。           shí nián qián wǒ zài tián jìng duì
สิบปีก่อน   ฉันอยู่ในทีม

851. I prefer fishing to swimming.
比起游泳,我更喜歡釣魚。
bí qǐ yóu yǒng wǒ gèng xǐ huān diào yú
ฉันชอบตกปลามากกว่าว่ายน้ำ

852. She is a member of the ski club.
她是滑雪俱樂部的成員。   tā shì huá xuě jù lè bù de chéng yuán
หล่อนเป็นสมาชิกของชมรมสกี

853. The hardest thing to learn is to be a good loser.
最難學的一點是做一個輸的起的人。
zuì nán xué de yì diǎn shì zuò yí ge shū de qǐ de rén
ยากที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้แพ้ที่ดี

854. My class went camping last summer.
去年夏天我們班去露營了。qù nián xià tiān wǒ mén bān qù lù yíng le
ปิดเทอมปีที่แล้วพวกเราไปออกค่าย

855. He's good at lifting weights.
他善於舉重。                         tā shàn yú jǔ zhòng
เขายกน้ำนักเก่ง


56 About Hobbies 關於愛好 guān yú ài hào

ie center20121226第56課關於愛好
  56 About Hobbies     關於愛好     guān yú ài hào         งานอดิเรก

826. Do you have any hobbies?
你有什麼愛好嗎?                 ní yǒu shé me ài hào mā
เธอมีงานอดิเรกอะไร

827. What are you interested in?
你對什麼比較感興趣?         nǐ duì shé me bǐ jiào gǎn xìng qù
เธอมีความสนใจอะไร

828. What are your interests?
你的愛好是什麼?                 nǐ de ài hào shì shé me
งานอดิเรกของเธอคืออะไร   เธอมีสนใจอะไร

829. What do you do in your spare time?
空閒時間你做什麼?             kòng xián shí jiān nǐ zuò shé me
เวลาว่างเธอทำอะไร

830. How do you spend your evenings?
夜生活你都是怎麼過的?       yè shēng huó nǐ dōu shì zěn me guò de
เธอใช้เวลาช่วงเย็นทำอะไร

831. Lots of people like stamp collecting.
許多人喜歡集郵。                   xǔ duō rén xǐ huān jí yóu
หลายคนชอบสะสมแสตมป์

832. I am a Michael Jordan fan.
我是麥克喬丹迷。                   wǒ shì ge mài kè qiáo dān mí
ฉันเป็นแฟนคลับของมิเชล จอร์แดน

833. Does his film appeal to you?
你喜歡他的電影嗎?                ní xǐ huān tā de diàn yǐng mā
เธอชอบภาพยนต์ของเขาไหม

834. Do you go on picnics?
你常去郊遊嗎?                        nǐ cháng qù jiāo yóu mā
เธอมักจะออกไปเที่ยวข้างนอกไหม

835. I like English literature.
我對英文情有獨鍾。                wǒ duì yīng wén qíng yǒu dú zhōng
ฉันชอบวรรณกรรมอังกฤษ

836. What's so interesting about football? We girls don't like it.
足球有什麼意思?我們女生不喜歡它。
zú qiú yǒu shé me yì si wǒ mén nǚ shēng bù xǐ huān tā
ฟุ๖บอลมีอะไรน่าสนใจ   พวกเราผู้หญิงไม่ชอบเลย

837. She has a particular interest in painting.
她特別愛好繪畫。                   tā tè bié ài hào huì huà
หล่อนชอบวาดภาพเป็นพิเศษ

838. I often take my mind off my work by reading an interesting novel.
通常我藉著讀本趣味小說使我的注意力從工作上轉移過來。
tōng cháng wǒ jiè zhe dú běn qù wèi xiǎo shuō shí wǒ de zhù yì lì cóng gōng zuò shàng zhuǎn yí guò lái
ฉันมักจะยืมหนังสือนิยายที่น่าสนใจมาอ่าน

839. He plays violin just for enjoyment.
他拉小提琴只是為了自娛自樂。
tā lā xiǎo tí qín zhǐ shì wèi le zì yú zì lè
เขาเล่นไวโอลินเพียงเพื่อความบรรเทิง

840. Photography is an expensive hobby.
攝影是種昂貴的嗜好。          shè yǐng shì zhǒng áng guì de shì hào
การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกที่ล้ำค่า